top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  - De Dierencrèche.

 

Artikel 1 rechten en plichten
1.1 De Dierencrèche zal op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten verlenen.
1.2 De Dierencrèche zal zoveel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke wensen t.a.v. de verzorging van uw huisdier, en de extra diensten die door de Dierencrèche aangeboden worden.
1.3 De Dierencrèche  verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
1.4 Over de periode dat uw huisdier verzorgd wordt door de Dierencrèche, bent u de prijs per dag/week verschuldigd die op de opdrachtbevestiging is overeengekomen
1.5 Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd op de website. U kunt bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits openbaar gemaakt via de website, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
1.6 De Dierencrèche is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie m.b.t. uw huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
1.7 U verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Uw rechten en plichten
2.1 U bent verplicht alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode, te vermelden tijdens de kennismaking. Tussentijdse wijzigingen dienen per e-mail aan de Dierencrèche te worden doorgegeven.
2.2 Bij thuis oppas zorgt u voor voldoende voeding, verzorgingsmateriaal en indien nodig medicijnen voor de gehele periode dat de Dierencrèche de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat zal de Dierencrèche er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal aan u doorberekend worden.
2.3 Bij oppas aan huis dient u ervoor te zorgen dat de Dierencrèche toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier waarop de opdracht van toepassing is. U bent verantwoordelijk voor goedwerkende sleutels en sloten, deze dienen voorafgaand aan vertrek gecontroleerd te zijn.
2.4 U bent verplicht er voor te zorgen dat voorafgaand aan vertrek een reservesleutel bij een contactpersoon van de Dierencrèche wordt achtergelaten. Wijzigingen in de gegevens van deze contactpersonen dienen aan de Dierencrèche te worden doorgegeven.

2.5 Uw huisdier mag geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die de Dierencrèche verzorgt. U dient zorg te dragen voor ontvlooiing, ontworming en inenting van de katten. De Dierencrèche is niet aansprakelijk voor besmetting van vlooien en wormen of andere besmettelijke ziektes.
2.6 Indien uw huisdier tijdens uw afwezigheid medische zorg nodig heeft, dan zal de Dierencrèche  in overleg met u naar de dierenarts gaan. Alle kosten die hier uit voortkomen zijn voor uw rekening, inclusief de kosten voor het halen en brengen van het dier. U gaat ermee akkoord zelf ten aller tijden aansprakelijk te zijn voor het huisdier.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid en Geschillen
3.1 Indien de Dierencrèche aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3.2 Indien de Dierencrèche aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Dierencrèche beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van de Dierencrèche is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3.3 De Dierencrèche is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade indien deze niet is veroorzaakt door het huisdier zelf of derden die toegang hebben tot de woning in de overeengekomen periode. De Dierencrèche is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van de Dierencrèche.
3.4 U bent als eigenaar van het huisdier volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan de Dierencrèche, anderen of aan de eigendommen van de Dierencrèche of anderen.
3.5 Mocht er een geschil ontstaan dan zal de Dierencrèche samen met u zich tot het uiterste inspannen om in onderling overleg de situatie met elkaar op te lossen, voordat we een beroep op de rechter zullen doen.

 

Artikel 4 Opdrachtbevestiging en betaling
4.1 De afspraken die m.b.t. de opdracht zijn gemaakt zullen worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging/factuur.
4.2 De prijs weergegeven op de opdrachtbevestiging is inclusief B.T.W.

4.3 De reservering is definitief als het factuurbedrag is betaald en bevestigd door de Dierencrèche. Restant factuurbedrag bij overdracht sleutel of het brengen van u huisdier bij de Dierencrèche.
4.3 Bij annuleringen binnen 7 dagen voorafgaand aan de oppasperiode zal 20% administratiekosten in rekening worden gebracht. Als u eerder dan de overeengekomen datum terugkomt, zal geen geld worden gerestitueerd.

 

Last update feb 2019

bottom of page